Питомник немецких боксеров «Аджантис»
Минск, Беларусь
Наш адрес: Беларусь, Минская обл., Минский р-н, пос. Боровляны, ул. Аграрная, 35 || тел: +375 (29) 634 3080 || e-mail: info@adjantis.com
Форумы || Форумы о собаках || Здоровье собаки || Dutch Passion Blog
 
Автор Сообщение ( В закладки )
#25165 || 15:48 10.09.2018 GMT || Отправить ссылку ||   


Участники

Постов: 1

Кто:
Возраст:

Dutch Passion jest najdalszym na &訓wiecie bankiem nasion tak&訴e pojedyncz&覽 z drobnych drugich na bazarze marek, kt&覫re podj&觑&觺y sprzeda&訴 nasion marihuany. Oferujemy swym odbiorcom szerok&覽 gam&觑 klasycznych form marihuany tak&訴e kilka nowych grup, w&訓r&覫d kt&覫rych znacznie tanich jeszcze w grup feminizowanej. Zacz&觑li&訓my prac&觑 w 1970 r., i w 1987 r. Oficjalnie stali&訓my si&觑 bankiem nasion.

Po pierwsze przechowujemy i rozmna&訴amy najlepsze genetyki marihuany, aby odda&覿 domowym hodowcom mo&訴liwo&訓&覿 na osobiste wyhodowanie doskona&觺ej w&觺a&訓ciwo&訓ci marihuana.
Po drugie, kontynuujemy innowacyjno&訓&覿 pionier&覫w. W 1990 r. wynale&訲li&訓my nasiona feminizowane, a ostatnio wyznaczyli&訓my najwy&訴sze wzory z feminizowanymi nasionami automatycznie kwitn&覽cymi (‘AutoFem’). Dutch Passion wcale nie ba&觺 si&觑 obej&訓&覿 tradycyjnego zak&觺adania w punktu uzyskania lepszych nasion.
Po trzecie, oferujemy swym kontrahentom najwi&觑kszy zakres us&觺ug. Stali&訓my w handlu przez las dekad, dzi&觑ki dostarczaniu nasion najdoskonalszej grupie oraz uczciwo&訓ci a same napawamy si&觑 z posiadania milion&覫w zadowolonych u&訴ytkownik&覫w. Je&訴eli z ka&訴dego warunku nie jeste&訓 rad spo&訓r&覫d krajowych nasion, skontaktuj si&觑 z nami, a my rozwi&覽&訴emy tw&覫j temat.
Swoja kolekcja nasion nigdy nie istnia&觺a w&觺a&訓ciwie pot&觑&訴na jak dzi&訓. Stanowimy ch&觑tnym dostawc&覽 dla wielu hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i leczniczej, dlatego mog&覽 oni obejmowa&覿 na najwspanialszej marce nasienia oraz znan&覽 dobrze dzia&觺aj&覽c&覽 obs&觺ug&觑 klienta.


<h1>Nasiona feminizowane Dutch Passion</h1>

Od samego powodu wiedzieli&訓my, &訴e mi&觺a obs&觺uga nabywcy jest jak bez najdoskonalszej formie nasion. W&觺asne poznanie w rynku pozwala&觺o nam zrobi&覿 wyj&覽tkow&覽 sie&覿 profesjonalist&覫w marihuany. Wszystka spo&訓r&覫d znajomych wersji jest starannie selekcjonowana i stwarzana z u&訴yciem najpi&觑kniejszych standard&覫w. Wiele z narodowych odmian zdoby&觺o wa&訴ne satysfakcje oraz uwa&訴ne s&覽 zbyt najlepsze kiedykolwiek stworzone odmiany. Takie r&覫&訴nicy jak White Widow, Blueberry, Skunk #11, Power Plant czy Mazar sz&觺y si&觑 znane na wszelkim &訓wiecie. Wiele z nowopowsta&觺ych bank&覫w nasion przygotowa&觺o w&觺asne genetyki korzystaj&覽c si&觑 na genetykach odmian Dutch Passion.
Nasze wa&訴ne formy s&覽 nadal tak tanie, gdy dawny w latach ‘80 i ‘90, wiele z nich dost&觑pnych jest aktualnie, tak&訴e w kategoriach tradycyjnych, kiedy za&訓 w feminizowanych. Naszym g&觺&覫wnym ko&觼cem jest podanie polskim u&訴ytkownikom wysoko wydajnych nasion marihuany, spo&訓r&覫d obecnego pocz&覽tku w lokalnym magazynie widzi si&觑 oko&觺o 50 innych wersji.

Je&訴eli znajdziemy najznakomitszej jako&訓ci r&覫&訴n&覽 odmian&觑, wejdziemy j&覽 do swej kolekcji, czasami kosztem mniej popularnej odmiany. W wsp&覫&觺czesny tryb dbamy konkurencyjn&覽 selekcj&觑 najbardziej zdolnych r&覫wnie&訴 owszem sprzedaj&覽cych si&觑 genetyk. Ka&訴da r&覫&訴na wersja wymaga istnie&覿 faktycznie dobrze, by z&觺apa&覿 si&觑 do naszego programu, oraz swoje wiara w nie jest rzeczywi&訓cie liczna, &訴e kontrolujemy je publicznie, prowadz&覽c internetowy serwis uprawy, przed wprowadzeniem ich do transakcji. Bardzo ma&觺o bank&覫w nasion oferuje taki styl otwarto&訓ci w kontaktu do gor&覽cych klas, mamy okazj&觑, &訴e przekona ci&觑 wi&觑c o odporno&訓ci znanej renomy a umiej&觑tno&訓ci do podania najwy&訴szej formy tak&訴e du&訴o sprawnych genetyk.

<h2>Blog Dutch Passion</h2>

Zakupy w Dutch Passion oznaczaj&覽 bezpiecze&觼stwo dla prowadz&覽cego na targu. Du&訴o z naszych klient&覫w oczekuje Dutch Passion od lat a pod&覽&訴a obok nas zakupy, przekazuj&覽c sobie spraw&觑, &訴e obok dostarczania najdoskonalszej warto&訓ci nasion, pomo&訴emy r&覫wnie&訴 rozwi&覽za&覿 wszelkie rzeczy dotycz&覽ce nasion. Sk&覽d uwa&訴amy wielu niezadowolonych u&訴ytkownik&覫w, chyba jedna skarga na tydzie&觼, na tysi&覽ce sprzedawanych nasion. To wcale dobry wynik, ale staramy si&觑 go wi&觑cej poprawi&覿. Konsumenci mog&覽 komunikowa&覿 si&觑 z nami mailowo, telefonicznie, przez skype lub jeszcze przez jedno z forum internetowych. Przewa&訴nie stanowimy do twojej zdolno&訓ci.

Celem Dutch Passion jest stanie swym partnerem dla domowych hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i leczniczej. W 2012 r. obchodzimy 25 du&訴ych sukces&覫w lat akcje. Efekt ten sta&觺 zdobyty dzi&觑ki ogromnym odmianom, kt&覫re zbudowali r&覫wnie&訴 dzi&觑ki obs&觺udze klient&覫w, w&訓r&覫d kt&覫rych du&訴o stoi si&觑 sta&觺ymi nabywcami. Niekt&覫rzy z nich wyhodowali pe&觺n&覽 kolekcj&觑 nasion Dutch Passion a zdecydowani si&觑 hodowcami koneserami, kt&覫rzy zdecydowanie wiedz&覽 ka&訴d&覽, nawet minimaln&覽 r&覫&訴nic&觑 pomi&觑dzy odmianami, jakie sprzedajemy.


Dutch passion think different

Откуда: United States