Питомник немецких боксеров «Аджантис»
Минск, Беларусь
Наш адрес: Беларусь, Минская обл., Минский р-н, пос. Боровляны, ул. Аграрная, 35 || тел: +375 (29) 634 3080 || e-mail: info@adjantis.com
Форумы || Форумы технической поддержки || Отзывы и предложения || Blog DutchPassion
 
Автор Сообщение ( В закладки )
#25207 || 06:29 08.10.2018 GMT || Отправить ссылку ||   


Участники

Постов: 1

Кто:
Возраст:

Dutch Passion jest najsuchszym na &訓wiecie bankiem nasion i pojedyncz&覽 spo&訓r&覫d wyj&覽tkowych drugich na targu marek, kt&覫re podj&觑&觺y sprzeda&訴 nasion marihuany. Oferujemy naszym u&訴ytkownikom szerok&覽 skal&觑 klasycznych odmian marihuany r&覫wnie&訴 ma&觺o ostatnich kategorii, w&訓r&覫d kt&覫rych wiele tanich podobnie w grupie feminizowanej. Zacz&觑li&訓my aktywno&訓&覿 w 1970 r., i w 1987 r. Oficjalnie stali&訓my si&觑 bankiem nasion.

Po wczesne przechowujemy i rozmna&訴amy najlepsze genetyki marihuany, &訴eby odda&覿 swym hodowcom szans&觑 na osobiste wyhodowanie odpowiedniej klasie marihuana.
Po nowe, kontynuujemy innowacyjno&訓&覿 pionier&覫w. W 1990 r. wynale&訲li&訓my nasiona feminizowane, a ostatnio wyznaczyli&訓my najwy&訴sze standardy z feminizowanymi nasionami automatycznie kwitn&覽cymi (‘AutoFem’). Dutch Passion nigdy nie ba&觺 si&觑 obej&訓&覿 tradycyjnego badania w obowi&覽zku zdobycia lepszych nasion.
Po trzecie, oferujemy polskim kontrahentom najwi&觑kszy szczebel us&觺ug. Zabawili w sklepie przez wiele dekad, dzi&觑ki dostarczaniu nasion najdoskonalszej pr&覫by i pewno&訓ci a te&訴 radujemy si&觑 z korzystania milion&覫w zadowolonych klient&覫w. Gdy z dowolnego wzgl&觑du nie jeste&訓 nasycony spo&訓r&覫d krajowych nasion, zetknij si&觑 z nami, a my rozwi&覽&訴emy tw&覫j problem.
Swoja kolekcja nasion absolutnie nie istnia&觺a w&觺a&訓nie mocna jak obecnie. Jeste&訓my podstawowym dostawc&覽 dla wielu hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i medycznej, bowiem mog&覽 oni rozlicza&覿 na najw&觺a&訓ciwszej kondycji nasiona i swoj&覽 &訓wietnie dzia&觺aj&覽c&覽 obs&觺ug&觑 klienta.


<h1>Dutch passion auto</h1>

Od jednego pocz&覽tku wiedzieli&訓my, &訴e pi&觑kna obs&觺uga klienta jest niczym bez najodpowiedniejszej kondycje nasion. W&觺asne wra&訴enie w wydziale umo&訴liwi&觺o nam zbudowa&覿 du&訴&覽 sie&覿 profesjonalist&覫w marihuany. Kt&覫rakolwiek spo&訓r&覫d narodowych metamorfoz jest uwa&訴nie wybierana i pisana z stanowiskiem najwi&觑kszych standard&覫w. Wiele spo&訓r&覫d swoich odmian zdoby&觺o wa&訴ne satysfakcji i zainteresowane s&覽 zbyt najs&觺uszniejsze kiedykolwiek stworzone odmiany. Takie kategorie jak White Widow, Blueberry, Skunk #11, Power Plant czy Mazar broni&觺y si&觑 uznane na ca&觺kowitym &訓wiecie. Wiele z nowopowsta&觺ych bank&覫w nasion zbudowa&觺o w&觺asne genetyki buduj&覽c si&觑 na genetykach odmian Dutch Passion.
Nasze popularne r&覫&訴nice s&覽 nadal tak wspania&觺e, kiedy ubieg&觺y w latach ‘80 i ‘90, du&訴o z nich prostych stanowi aktualnie, zar&覫wno w mo&訴liwo&訓ciach tradycyjnych, jak natomiast w feminizowanych. Naszym podstawowym sensem jest zaopatrzenie polskim u&訴ytkownikom wysoko wydajnych nasion marihuany, spo&訓r&覫d tego pocz&覽tku w rodzimym magazynie spotyka si&觑 oko&觺o 50 innych wersji.

Je&訴eli znajdziemy najwi&觑kszej klasie r&覫&訴n&覽 klas&觑, wejdziemy j&覽 do naszej kolekcji, czasami kosztem mniej znanej formy. W ten spos&覫b prowadzimy konkurencyjn&覽 selekcj&觑 najbardziej korzystnych a pozytywnie wydaj&覽cych si&觑 genetyk. Ka&訴da r&覫&訴na zmiana wymaga by&覿 w&觺a&訓ciwie pi&觑kna, aby kupi&覿 si&觑 do lokalnego indeksu, oraz polskie nadzieja w nie jest w&觺a&訓nie wysoka, &訴e mamy je otwarcie, prowadz&覽c internetowy serwis uprawy, przed wprowadzeniem ich do transakcji. Bardzo niewiele bank&覫w nasion &訓wiadczy taki gatunek otwarto&訓ci w uk&觺adzie do niedawnych kategorii, mamy okazj&觑, &訴e przekona ci&觑 wi&觑c o trwa&觺o&訓ci w&觺asnej nazwy oraz kwalifikacje do dania najdoskonalszej marki r&覫wnie&訴 najbardziej pewnych genetyk.

<h2>Automaty Dutch Passion</h2>

Obroty w Dutch Passion oznaczaj&覽 zaufanie dla lidera na zbytu. Wiele spo&訓r&覫d narodowych kontrahent&覫w ufa Dutch Passion od lat a podtrzymuje u nas zakupy, zdaj&覽c sobie sytuacj&觑, &訴e w&訓r&覫d dostarczania najdoskonalszej klas nasion, pomo&訴emy te&訴 rozwi&覽za&覿 ka&訴de kwestie dotycz&覽ce nasion. Niestety planujemy sporo z&觺ych klient&覫w, pewno sama skarga na tydzie&觼, na tysi&覽ce sprzedawanych nasion. To absolutnie mo&訴liwy wynik, ale staramy si&觑 go nadal poprawi&覿. U&訴ytkownicy mog&覽 umawia&覿 si&觑 z nami mailowo, telefonicznie, przez skype lub oraz przez jakie&訓 z forum internetowych. Jednak stanowimy do twojej sile.

Celem Dutch Passion jest pozostanie swym partnerem dla w&觺asnych hodowc&覫w marihuany rekreacyjnej i leczniczej. W 2012 r. obchodzimy 25 du&訴ych sukces&覫w lat pracy. Rezultat ten prze&訴y&觺 zrobiony dzi&觑ki wielkim odmianom, kt&覫re zbudowali dodatkowo dzi&觑ki obs&觺udze klient&覫w, w&訓r&覫d kt&覫rych wielu stoi si&觑 sta&觺ymi klientami. Pewni spo&訓r&覫d nich wyhodowali ca&觺&覽 kolekcj&觑 nasion Dutch Passion i stawali si&觑 hodowcami koneserami, kt&覫rzy idealnie znaj&覽 ka&訴d&覽, nawet drobn&覽 r&覫&訴nic&觑 mi&觑dzy odmianami, jakie przekazujemy.


Nasiona feminizowane Dutch Passion

Откуда: United States